duy.cao đã xác chỉnh sửa ghi chú từ thành 10:43 21/09 cho khách hàng Lữ Thị Kim Ngân