duy.cao đã xác chỉnh sửa ghi chú từ thành 10:38 21/09 cho khách hàng Admin Duy