duy.cao đã xác chỉnh sửa ghi chú từ Khách có bệnh, muốn mang nước để uống thuốc thành Khách có bệnh, muốn mang nước để uống thuốc, xin thêm đệm tại bị đau lưng cho khách hàng Tchen Mùi