duy.cao đã xác chỉnh sửa ghi chú từ thành 08:43 16/09 cho khách hàng Admin Duy