duy.cao đã xác chỉnh sửa ghi chú từ 08:43 16/09 thành 12:04 16/09 cho khách hàng Admin Duy