duy.cao đã xác chỉnh sửa ghi chú từ thành 08:18 04/10 cho khách hàng Mai phương đào