duy.cao đã xác chỉnh sửa ghi chú từ 17:159 08/10 up ghế thành 17:59 08/10 up ghế cho khách hàng Thanh Nguyen