Đức Huỳnh đã xác nhận khách hàng LÊ HUỆ – VÒNG CHẤN NGUYÊN từ admin đặt