Đức Huỳnh đã xác chỉnh sửa ghi chú từ thành 13:43 16/09 cho khách hàng LÊ HUỆ – VÒNG CHẤN NGUYÊN