Đức Huỳnh đã xác chỉnh sửa ghi chú từ thành Trần Thành cho khách hàng Huỳnh đức