Đức Huỳnh đã chuyển khách hàng Huỳnh đức từ admin đặt sang danh sách huỷ từ chờ