Đức Huỳnh đã xác chỉnh sửa ghi chú từ thành Quyên TT cho khách hàng Vũ Quang Sơn