Đức Huỳnh đã xác chỉnh sửa ghi chú từ thành Hoàng Hà – Quyên TT cho khách hàng Admin đặt