Đức Huỳnh đã xác chỉnh sửa ghi chú từ thành 16:44 16/09 cho khách hàng Trần Lê Uyên Di