Vy Vo đã xác nhận khách hàng NGUYỄN THỊ TỊNH THƯ từ admin đặt