Vy Vo đã xác nhận khách hàng Nguyễn Chiêu Oanh từ admin đặt