Vy Vo đã xác nhận khách hàng Lê Duy Khang từ admin đặt