Vy Vo đã xác nhận khách hàng Cao Viết Di từ admin đặt