Vy Vo đã xác chỉnh sửa khách đã đến từ 2 thành 2 cho khách hàng A Chương