Vy Vo đã xác chỉnh sửa khách đã đến từ 0 thành 5 cho khách hàng Cao Thi My Hung