Vy Vo đã xác chỉnh sửa khách đã đến từ 0 thành 4 cho khách hàng Trần Ngọc Vỹ Dạ