Vy Vo đã xác chỉnh sửa khách đã đến từ 0 thành 3 cho khách hàng Võ Thành Trí