Vy Vo đã chuyển khách hàng adminVy từ đã thanh toán sang danh sách huỷ từ đã thanh toán