tram.le đã xác chỉnh sửa ghi chú từ thành ANh Ngle trả sau, dis 20% = 4080 cho khách hàng Tín Dương