tram.le đã xác chỉnh sửa ghi chú từ thành 23:08 29/9 dis 10% 810 cho khách hàng Trần Đinh Khoa