tram.le đã xác chỉnh sửa ghi chú từ thành 17:55 1/10 cho khách hàng Lê hoàng viết đạt