tram.le đã xác chỉnh sửa ghi chú từ thành 17:11 1/10 cho khách hàng Giang Hiệp Ân