tram.le đã xác chỉnh sửa ghi chú từ thành 16:45 1/10 cho khách hàng Nguyễn Thị Tuyết Lan