tram.le đã xác chỉnh sửa ghi chú từ thành 16:38 3/10 cho khách hàng Nga