tram.le đã xác chỉnh sửa ghi chú từ thành 15:16 24/9 cho khách hàng Chế Minh Hiền