tram.le đã xác chỉnh sửa ghi chú từ thành 13:01 7/10 cho khách hàng Admin Trâm