tram.le đã xác chỉnh sửa ghi chú từ thành 11:28 30/9 cho khách hàng Hồng Thị Cúc