tram.le đã xác chỉnh sửa ghi chú từ thành 10:51 23/9 cho khách hàng Pé te