tram.le đã chuyển khách hàng TUAN ANH LE từ đã thanh toán sang danh sách huỷ từ đã thanh toán