thu.nguyen đã xác chỉnh sửa ghi chú từ thành khách up ghế từ g4 – h5 cho khách hàng Admin Thư