thu.nguyen đã xác chỉnh sửa ghi chú từ thành Khách mời anh MInh DOT cho khách hàng Admin Thư