thu.nguyen đã xác chỉnh sửa ghi chú từ thành khách Lê Tiến Đạt – CK – 14:37 2/10/2022 cho khách hàng Lê Tiến Đạt