thu.nguyen đã xác chỉnh sửa ghi chú từ thành đã xác nhận qua zalo cho khách hàng Admin Thư