thu.nguyen đã xác chỉnh sửa ghi chú từ thành đã chuyển ghế đếb B11 cho khách hàng Mai hồ thùy dương