thu.nguyen đã chuyển khách hàng Nguyễn Thị Như Loan từ admin đặt sang danh sách huỷ từ chờ