thu.nguyen đã chuyển khách hàng Admin Thư từ đã thanh toán sang danh sách huỷ từ đã thanh toán