thu.nguyen đã chuyển khách hàng Admin Thư từ admin đặt sang danh sách huỷ từ chờ