quynh.anh đã xác nhận khách hàng Thy tran từ admin đặt