quynh.anh đã xác chỉnh sửa khách đã đến từ 0 thành 2 cho khách hàng Chi Nguyen