quynh.anh đã xác chỉnh sửa ghi chú từ ticketbox thành khach moi cho khách hàng A Minh Huyen