quynh.anh đã xác chỉnh sửa ghi chú từ thành TICKETBOX cho khách hàng Quang Vinh Tiêu