quynh.anh đã xác chỉnh sửa ghi chú từ thành ticketbox cho khách hàng Bach Duong Ho