quynh.anh đã xác chỉnh sửa ghi chú từ thành QA CHƯA TT cho khách hàng admin Anh