quynh.anh đã xác chỉnh sửa ghi chú từ thành KHACH MOI cho khách hàng Bsi Truong