quynh.anh đã xác chỉnh sửa ghi chú từ thành khach moi cho khách hàng Anh Duy